תקנון ותנאי שימוש

כללי

ciaobellatlv.com (להלן: "האתר") הינו אתר אינטרנט המשמש כחנות וירטואלית למכירת בגדים, נעליים ואביזרי אופנה.

האתר מנוהל ובבעלות חברת אוונטי גרוסו בע"מ ח.פ. 514353408 מרח' אילת 40 תל-אביב-יפו (להלן: "החברה").

תקנון זה מסדיר את היחסים בין החברה והאתר לבין המשתמשים באתר, והוא משמש כהסכם בין צדדים אלה. הכניסה לאתר ו/או שימוש בו כפופים לתנאי השימוש כמפורט בתקנון זה, ועל המשתמש לעיין בתקנון זה ולעקוב אחר השינויים בו מעת לעת. 

המשתמש באתר ו/או מבצע רכישת מוצרים באמצעותו מאשר כי הוא קרא תקנון זה וכי הוא מסכים לתנאים ולהוראות הכתובים בו, וכי לא תהא לו כל טענה כנגד האתר ו/או החברה בגין שימוש באתר בהתאם לתנאי התקנון. במידה והמשתמש אינו מסכים לאמור בתקנון אזי מתבקש המשתמש שלא לעשות שימוש באתר ולא לבצע כל רכישה באמצעותו.

תמונות המוצרים באתר הינן להמחשה בלבד, ומצולמות מזוויות צילום מוגבלות בלבד, ואינן מחייבות את הנהלת האתר ו/או החברה. 

החברה פועלת ככל יכולתה לכך שהמידע המופיע באתר יהיה מדויק ומלא, יחד עם זאת, מובהר כי ייתכנו מקרים בהם בחסור תום לב נפלו שגיאות ו/או אי דיוקים, והחברה לא תישא בכל אחריות שהיא הנובעת מכך. בכל מקרה, המידע והמחיר הקובע הינם אלו המופיעים בחנויות החברה.

בכל מחלוקת יהוו הרישומים המצויים בחברה בקשר לפעולות המתבצעות דרך האתר כראיה לנכונות הפעולות.

לחברה הזכות לשנות תקנון זה מעת לעת, וזאת מבלי להודיע על כך, ולפי שיקול דעתה הבלעדי.

ביצוע הזמנה ורכישת וצרים

החברה אינה מתחייבת כי מוצרים המוצגים באתר מצויים במלאי בכל זמן נתון ו/או בכל המידות.

המחירים המוצגים באתר כוללים מע"מ, אשר עשוי להשתנות מעת לעת.

לחברה הזכות שלא לאשר הזמנה מכל סיבה שהיא וזאת לפי שיקול דעתה הבלעדי.

בעת ביצוע הזמנה על המשתמש למסור באתר את שמו המלא, ת.ז., כתובתו וכתובת למשלוח ההזמנה, ופרטי כרטיס אשראי.

פרטי המשתמש יישמרו ולא יעשה בהם שימוש מלבד לצורך רכישת והזמנת המוצרים.

על המשתמש למסור פרטים מלאים ונכונים. מסירת פרטים אישיים כוזבים ו/או פרטי אמצעי תשלום כוזבים הינה עבירה פלילית, ומשתמש אשר יעשה כן צפוי להליכים משפטיים פליליים ואזרחיים, הן מצד החברה והן מצד שלישי שנפגע בגין כך. 

במקרה בו תבוצע הזמנה של מוצר שאינו מצוי במלאי, לא תאושר ההזמנה ולמזמין ולמשתמש לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד החברה ו/או האתר בגין כך. האתר מתחייב, כי בכל מקרה בו תבוצע הזמנה של מוצר שאינו במלאי, ובוצע תשלום בגין כך, תבוטל העסקה ויושב למשתמש סכום הרכישה במידה ובוצע תשלום על ידו.

ניתן לבצע תשלומים עבור רכישת המוצרים באתר באמצעות PayPAL. במידה והתשלום בוצע באמצעות -PayPAL, ייגבה התשלום על ידי החברה רק לאחר קבלת אישור מ- PayPAL. השימוש ב- PayPALוקבלת אישור התשלום הינו בכפוף לתנאים ולמדיניות של PayPAL, ולא של החברה או האתר.

 ביטול עסקה ומדיניות החזרת מוצרים

מדיניות ביטול עסקה והחזרת מוצרים כפופה להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א – 1981 (להלן: "החוק").

המשתמש רשאי לבטל את הזמנתו אך ורק במקרים ובתנאים הבאים:

במקרה בו בקשת הביטול התקבלה בהנהלת האתר טרם משלוח המוצר על ידי החברה -  יושבו ללקוח הכספים ששילם בגין ההזמנה שבוטלה ללא חיוב נוסף.

במקרה של שליחת בקשת ביטול עסקת הזמנת מוצר לאחר שליחת המוצר, ובתוך 7 ימים מקבלת המוצר אצל הלקוח, תבוטל העסקה ויינתן זיכוי כספי, תוך הפחתת עלויות שליחת המוצר. למען הסר ספק מובהר, כי הזיכוי הכספי יינתן רק במקרה בו יוחזר המוצר ללא פגם ומבלי שנעשה בו שימוש ומבלי שהוסרו ממנו התוויות. למען הסר ספק יובהר, כי מצבו של המוצר ייקבע על פי שיקול דעתה הבלעדי של החברה. במידה והמוצר הוחזר שלא על פי תנאי סעיף זה לא יתן זיכוי כספי.


לא יינתן זיכוי כספי עבור מוצרים שלא שולמה תמורתם תמורה כספית, כגון מבצעים, הגרלות ו/או מתנות וכד'.


ביטול עסקה והחזרת מוצרים הנמכרים במבצע ו/או במכירת "סוף עונה" ו/או ב"sale" תעשה בתוך 48 שעות בלבד.


עבור החזרת פריט שנרכש במחיר מבצע יינתן זיכוי באתר בלבד או אפשרות להחליפו בפריט אחר, ולא יינתן עבורו החזר כספי.


כל זיכוי/החזר כספי יבוצע לכרטיס האשראי אשר באמצעותו בוצעה הרכישה בלבד, וזאת בהתאם לזמנים הנהוגים על ידי חברות האשראי.


החזרת מוצרים תבוצע בחנויות החברה בלבד,  או באמצעות משלוח המוצר באמצעות שליח לאחת מחנויות החברה על חשבונו של הלקוח.לחברה הזכות לבטל עסקה או הזמנה כולה לפי שיקול דעתה, ולמזמין ו/או לכל צד שלישי לא תהא כל טענה ו/או תביעה בגין כך.

אספקה ומשלוחים

אספקת המוצרים המצויים במלאי תבוצע באמצעות דואר ישראל, ובתוך 14 ימי עסקים מביצוע ההזמנה וקבלת התשלום בגינה. למען הסר ספק מובהר, כי ימי חול יחשבו ימי ראשון עד לחמישי, לא כולל ימי שישי ושבת, ערבי חג, חול המועד  ומועדי ישראל.

החברה ו/או האתר לא יהיו אחראים לאיחור ו/או לנזק כלשהו בגין איחור במקרים הבאים:

שביתה ו/או עיצומים ו/או פגיעה בפעילות עבודה סדירה ו/או תקלות אצל ספקים ונותני שירותים הקשורים לייצור ו/או לאספקת ו/או לשליחת המוצרים;

סיבות הקשורות עם מבצע השליחות;

כוח עליון, וכן מלחמה, פעולות איבה, מצב חרום ונזקי טבע;

כל סיבה שאינה בשליטתה של החברה;


שליחת המוצרים מוגבלת אך ורק לאזורים בהתאם למפת אזורי החלוקה של דואר ישראל. 

מוצרים שיוזמנו באתר ישלחו אך ורק לכתובת שנמסרה על ידי המזמין. במקרים בהם לא תימסר כתובת תקינה עלול המשלוח שלא להגיע ליעדו. במקרה שכזה לא תהיה לחברה ו/או לאתר כל אחריות ולא תהא למזמין ו/או לנמען כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בגין כך, לרבות לא דרישה להשבת התשלום בגין ההזמנה.

החברה ו/או האתר לא יהיו אחראים לאי ביצוע משלוח ו/או לאי קבלת משלוח בישובים בהם אין רישום מוסדר של רחובות ו/או מספור מסודר של בתים ו/או ישנו קושי באיתור כתובת הנמען, או במקומות בהם הכניסה מוגבלת, כגון: מוסדות, מרכזי תעשייה ומסחר, בתי ספר, מפעלים וכד'.

הגבלת אחריות

המוצרים המוצעים למכירה באתר הינם באיכות מעולה, אולם ייתכנו מקרים בהם ייפול פגם בייצור של מוצר כלשהו במקרה שכזה. באם בתוך 24 שעות מיום קבלת המוצר, לא התקבלה כל הודעה מצד לקוח על פגם כלשהו במוצר, יחשב הדבר כהודאה מצד הלקוח כי אין במוצר כל פגם, ולא תהא לו ו/או למזמין כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי החברה ו/או האתר בקשר לפגם במוצר.

החברה ו/או האתר לא ו/או מנהליהם ו/או מי מטעמם לא יהיו אחראים לכל נזק ישיר ו/או עקיף שייגרם למשתמש ו/או ללקוח ו/או לנמען ו/או למזמין ו/או לצד שלישי כלשהו, כתוצאה מרכישה באתר שלא על פי תנאי תקנון זה. 


טעות קולמוס הקשר לתיאור המוצר ו/או מחירו לא תחייב את החברה ו/או את הנהלת האתר.


תמונות המוצרים המוצגים באתר נועדו לצרכי המחשה בלבד. 


החברה אינה אחראית לכל נזק שייגרם למוצר ו/או למשתמש ו/או לצד שלישי כלשהו בגין שימוש במוצר שלא על פי הוראות היצרן.


החברה ו/או הנהלת האתר שומות לעצמן את הזכות לשנות מעת לעת את מגוון השירותים והמחירים המוצעים וכן כל פרט אחר המופיע באתר, לרבות סגירתו ו/או צמצום ו/או הרחבת השירותים הניתנים באתר, וזאת על פי שקול הדעת הבלעדי של החברה ו/או של מפעילי האתר ומבלי שתינתן על כך הודעה כלשהי.

קניין רוחני

כל זכויות הקניין הרוחני, לרבות אך לא רק זכויות היוצרים בתמונות ובתכנים שבאתר, בסימן המסחר ciao bella, בדגמים, הסודות המסחריים, הנם רכוש החברה בלבד.

חל כל אישור לעשות שימוש במידע כלשהו המצוי באתר, ואין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור, לשווק ולתרגם מידע, תמונה ו/או טקסט כלשהו מהאתר, לרבות סימני מסחר, בלא קבלת רשותה של החברה מראש ובכתב.

אין לעשות כל שימוש מסחרי בנתונים המתפרסמים באתר, ובכלל זאת במחירי המוצרים, רשימת החנויות, רשימת לקוחות, רשימת מוצרים, ו/או בכל נתון המצוי באתר, בלא קבלת הסכמתה של החברה ו/או הנהלת האתר מראש ובכתב.

מקום השיפוט 

כל מחלוקת שהיא בין רוכש ו/או משתמש ו/או מזמין ו/או נמען ו/או צד שלישי כלשהו בקשר לאתר ו/או למוצרים שהוזמנו באמצעות האתר ו/או בקשר למידע המופיע באתר, תתברר על פי הדין הישראלי וניתנת בזאת סמכות דיון מקומית ייחודית ובלעדית לבתי המשפט בתל-אביב- יפו ולהם בלבד.